Classes d'oracions segons el verb

Les oracions es poden classificar segons el nucli del predicat. Per saber-ne més premeu el següent enllaç: Classes d'oracions

Les consonants oclusives

LES OCLUSIVES FINALS
(P-T-C / B-D-G)NORMA

LLETRA

EXEMPLE


Darrere vocal TÒNICA
(No importen els derivats)
P
T
C
SAP
NEBOT
RICDARRERE VOCAL ÀTONA O CONSONANT.
(Segons les del derivat)

B
D
G


ÀRAB→ ARÀBIGA
DESTORB→DESTORBAR
CÀSTIG→CASTIGAR


P
T
C

PRÍNCEP→PRINCIPAT
GUST→GUSTÓS
FRESC→FRESCAEXCEPCIONS:

  • Paraules femenines acaben -etud / -itud    Ex: quietud, magnitud etc

No obstant, hi ha moltes EXCEPCIONS (consulteu el llibre de text i els exercicis que anirem fent a classe). Després practica amb els exercicis que trobaràs a la plataforma.

LES CATEGORIES GRAMATICALS, ELS SINTAGMES I LES ORACIONS


Elements del text

Un text és una unitat comunicativa completa. Està format per un conjunt d’enunciats que es relacionen els uns amb els altres per tal d’aconseguir l’objectiu de comunicar alguna cosa de manera eficaç.
Per compondre el text, l’emissor (és a dir, qui parla) ha seguit un procés format per tres etapes:
  1. Ha triat les paraules (categories lèxiques) que farà servir.
  2. Ha format grups de paraules (sintagmes) amb una càrrega significativa parcial.
  3. Ha construït enunciats (oracions) i els ha relacionat entre si.

Els sintagmes

Utilitzem la paraula sintagma per designar una paraula o grup de paraules que forma una unitat que és més petita que l’oració. Cada sintagma forma una unitat de significat i també una unitat de funció (subjecte o predicat).
Els sintagmes estan formats per una o diverses paraules, però en cada sintagma n’hi ha una que és més important que les altres. Aquesta constitueix el nucli del sintagma i és la que dóna nom al conjunt.
Nucli del sintagmaTipus de sintagmaExemples
nomSintagma nominal (SN)la cuina mediterrània
verbSintagma verbal (SV)tinc gana
adjectiuSintagma adjectival (SAdj)ple d’aigua
adverbiSintagma adverbial (SAdv)molt lluny
Preposició + SNSintagma preposicional (SPrep)amb tots els amics

Les oracions

Una oració és una unitat de comunicació amb sentit complet. Presenta tres propietats bàsiques:
1. Unitat de sentitExpressa un pensament complet; per tant, constitueix un acte de comunicació suficient.
2. Unitat d’entonacióQueda delimitada per dues pauses majors o dos silencis i té una corba melòdica determinada.
3. Unitat d’estructura
Consta d’un SN subjecte i d’un SV predicat que presenten una relació de concordança.
El sintagma nominal (SN) subjecte (S) designa l’element del qual parlem.
El sintagma verbal (SV)  predicat (P) expressa allò que diem del subjecte.
El gat negre          /         ha caçat un ocell
SN [subjecte]        /        SV [predicat]

Llibres de lectura


 PER QUÈ LLEGIM?


Benvinguts

Aquest bloc pretén ser una eina més per aprendre i consolidar alguns coneixements bàsics de la nostra llengua. Aquí hi trobareu recursos, explicacions, exercicis, recomanacions...
Bona feina!